BHP

 • Wykonywanie zadań służby bhp w zakładzie pracy
 • Szkolenia bhp dla pracowników (wstępne ogólne, okresowe)
 • Szkolenia tematyczne z zakresu bhp (m.in. pierwsza pomoc przedlekarska)
 • Reprezentowanie pracodawcy przed organami kontroli PIP, PIS
 • Przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia organów kontrolnych- realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Organizowanie pomiarów środowiska pracy oraz zakładanie rejestrów wraz z kartami pomiarów
 • Przeprowadzanie audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
 • Doradztwo w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • Opracowywanie procedur i instrukcji bhp
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników
 • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • Ocena stanowisk pracy przy monitorach komputerowych
 • Prowadzenie dochodzeń i sporządzanie dokumentacji powypadkowej:
  • wypadków przy pracy
  • wypadków w drodze do pracy i z pracy
 • Dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego

Partnerzy

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo