Ochrona środowiska

 • Wykonanie dokumentacji niezbędnej do uregulowania formalno-prawnego w gospodarce odpadami
 • Wykonywanie sprawozdań na podstawie danych dostarczonych przez zleceniodawcę
 • Prowadzenie ewidencji odpadów
 • Karta charakterystyki odpadów komunalnych
 • Założenie ewidencji kart ewidencji odpadów
 • Sporządzanie sprawozdania z osiągniętego poziomu recyklingu i odzysku (na podstawie prowadzonej przez zleceniodawcę ewidencji), naliczenie opłaty produktowej
 • Założenie ewidencji odpadów opakowaniowych
 • Sprawozdanie z zakresu ustawy o obowiązkach przedsiębiorcy wprowadzającego na rynek opakowania
 • Pomoc w uzyskaniu pozwolenia na trans graniczne przemieszczanie odpadów
 • Wykonywanie dokumentacji do pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
 • Wykonywanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia
 • Sprawozdania z zakresu emisji do powietrza
 • Wykonanie dokumentacji do pozwolenia wodno prawnego
 • Wykonanie wykazu środków chemicznych niebezpiecznych
 • Pomoc w zgromadzeniu kart charakterystyki środków niebezpiecznych
 • Wykonanie Instrukcji bezpieczeństwa dla środków niebezpiecznych
 • Audyt oceniający stan formalno-prawny z zakresu ochrony środowiska
 • Plan gospodarki odpadami
 • Szkolenia z zakresu:
  • Stosowanie środków chemicznych
  • Ewidencji odpadów
  • Ewidencji opakowań
  • Ochrona środowiska

Partnerzy

 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo
 • logo